Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Закон за наследството

Закон за задълженията и договорите

Закон за устройство на територията

Закон за управление на етажната собственост

Закон за кадастъра и имотния регистър

Семеен кодекс

Търговски закон

Граждански процесуален кодекс

Закон за местните данъци и такси

Закон за кредитните институции