Документите, удостоверяващи самоличността на едно лица, са:

Лична карта, шофьорска книжка или задграничен паспорт (за български граждани) и национален паспорт, лична карта, заедно с карта за продължително/постоянно пребиваване (за чужденци)

Нужно ли е съпругът/съпругата да присъства при продажба на лично имущество?

Възмездно придобитите по време на брака вещи са съпружеска имуществена общност /СИО/ , в случай че не е уговорен режим на разделност или те не са предмет на брачен договор. Дори в акта на придобиване да е записано името на единия съпруг, имуществото, предмет на акта, е СИО.

Какво представлява Генералното пълномощно?

Понятието „Генерално пълномощно” съществува най-вече в правната теаория. На практика пълномощните следва да бъдат възможно по-конкретизирани. Именно затова е желателно лицето, което желае да извърши упълномощаване, да има яснота къде и по какъв повод ще бъда изполвано самото пълномощно.

 

 

Необходимо ли е упълномощеното лице да се яви пред Нотариуса, когатио се заверява пълномощно?

Не. Упълномощаването е едностранна сделка, зависеща изцяло от волята на упълномощителя. Упълномощеното лице от своя страна има свободата да се възползва или не от дадените му права.

 

 

Ограничени ли са пълномощните със срок на действие?

Само ако изрично е упоменат такъв. В противен случай то се счита за безсрочно и е валидно до: изричното му оттегляне от страна на упълномощителя, отказът на упълномощения да го използва или в случай на смърт на упълномощител или упълномощено лице, а за юридическите лица – до тяхното прекратяване.