– Изповядване на сделки с недвижими имоти;
– Нотариално удостоверяване на различни видове завещания;
– Извършване на сделки с МПС;
– Изготвяне и заверка на договори;
– Изготвяне и заверка на пълномощни;
– Изготвяне и заверка на декларации;
– Преписи на различни видове документи и др.;
– Приемане и съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа;
– Обявяване на саморъчни завещания;
– Съставяне на констативни протоколи за явяване и/или неявяване на лица пред
– Връчване на нотариални покани;
– Устни и писмени консултации;
– Посредничество при изясняване волята на страните;
– Снабдяване със скици и схеми от АГКК.